1. Skolas nolikums (.pdf)
  1. 1. Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 8. septembra nolikumā Nr. 117 “Rīgas 33. vidusskolas nolikums” (.pdf)
 2. Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)
 3. Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (26.08.2021.)(.pdf) 
 4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (.pdf)
 5. Ieteikumi vecākiem bērnu lasītprasmes pilnveidošanai (.pdf)
 6. Attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam (.pdf)
 7. Attīstības plāns 2021./2022. – 2023./2024. mācību gadam (.pdf)
 8. Noteikumi par rīcību, kad ir apdraudēta darbinieka vai izglītojamā drošība,veselība vai dzīvība, tai skaitā – ārkārtas, nestandarta vai ekstremālās situācijās. (.pdf)
 9. Skolas pašnovērtējuma ziņojumi:
 10. Darba kārtības noteikumi (.pdf)
 11. Ētikas kodekss (.pdf)
 12. Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikums (.pdf)
 13. Rīgas 33.vidusskolas āra sporta laukumu un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi (.pdf)
 14. Izglītojamo  uzņemšanas noteikumi 10.klasē (.pdf)
 15. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (.pdf)
 16. Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem (.pdf)
 17. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (.pdf)
 18. Atbalsta personāla komisijas reglaments (.pdf)
 19. Personas datu apstrāde skolā
 20. Ieteikumi vecākiem drošākai interneta lietošanai bērniem (.pdf)