Skolas dokumenti

Skolas nolikums (.pdf)

DARBA PLĀNS 2021./2022. mācību gads (.pdf)

1. Iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (.pdf)

3. Ieteikumi vecākiem bērnu lasītprasmes pilnveidošanai (.pdf)

4. Attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam (.pdf)

5. Noteikumi par rīcību, kad ir apdraudēta darbinieka vai izglītojamā drošība,veselība vai dzīvība, tai skaitā – ārkārtas, nestandarta vai ekstremālās situācijās. (.pdf)

6. Skolas pašnovērtējuma ziņojumi:

7. Darba kārtības noteikumi (.pdf)

8. Skolas drošības noteikumi (.pdf)

9. Ētikas kodekss (.pdf)

10. Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikums (.pdf)

11. Rīgas 33.vidusskolas āra sporta laukumu un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi (.pdf)

12. Izglītojamo  uzņemšanas noteikumi 10.klasē (.pdf)

13. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (.pdf)

14. Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem (.pdf)

15. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (.pdf)

16. Atbalsta personāla komisijas reglaments (.pdf)

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.