Skola

Rīgas 33.vidusskola ir vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā.

Skolā darbojas informatīvi-izglītojošais centrs (IIC), kas ietver skolas metodisko kabinetu, bibliotēku, lasītavu un skolas vēstures muzeju. IIC galvenā funkcija ir atbalsts skolas pedagoģiskiem darbiniekiem un izglītojamajiem mācību, metodiskās, pētnieciskās un pašizglītības darbības vadībā.

Skolas vīzija

Skolas absolventi ir patstāvīgi un atbildīgi, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.

Skolas misija

Mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kas piedāvā kvalitatīvu izglītību.

Skolas vērtības

Cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, cieņa, līdzatbildība, radošums, tradīcijas.

Mācību process  skolā norit mūsdienīgā vidē –  skolā ir pieejams internets, tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, projektori, klēpjdatori, planšetdatori u.c. IT tehnoloģijas. Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos projektos un aktivitātēs un attīstīt savas spējas un radošos talantus.

ITC atbalsts

Pedagogiem:

  • „Atvērtā skola pedagogu pašattīstībai”.
  • „Pedagogu meistarības skola”.

Skolēniem:

  • bibliotēkas un skolas muzeja resursu izmantošana.

Izglītības programmas