BIBLIOTĒKA

DARBA LAIKS:

Katru dienu 08:15 – 16:45
Mēneša pēdēja diena – sanitārā diena!
Mēneša pēdēja piektdiena – metodiskā diena!

BIBLIOTĒKAS STRUKTŪRA:

 • abonements;
 • lasītava (lasītāju vietu skaits bibliotēkā (lasītavā)-50)
 • mācību grāmatu krātuve
 • telpa dublētas literatūrai

ABONEMENTS

 • Reģistrē un apkalpo lasītājus, izsniedz izdevumus uz mājām, pagarina lietošanas termiņus, veic uzskaiti;
 • Iepazīstina lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, sniedz konsultācijas par krājuma izmantošanu;
 • Piedāvā literatūru visdažādākajās zinātņu nozarēs, kā arī daiļliteratūru latviešu, krievu un svešvalodās;
 • Izpilda bibliogrāfiskās uzziņas, pieprasījumus;
 • Organizē aktuālas un tematiskas izstādes, veido „jauno grāmatu dienas”;
 • Veic lasītāju interešu izpēti, nodrošina pieprasīto izdevumu saņemšanu:
 • Palīdz bibliotēkas lietotājiem iemācīties strādāt ar katalogiem.
 • Veic fondu komplektēšanu un rekomplektēšanu, attīra fondu no novecojušās un nolietotās literatūras;
 • Piedalās lasīšanu veicinošu pasākumu organizēšanā.
 • Pastāv iespēja pasūtīt nepieciešamo literatūru SBA kārtā no citām bibliotēkām
 • Bibliotēkā uzkrātas sistematizētas pedagogu metodiskās izstrādes, bakalaura, maģistra darbi un skolēnu zinātniskie un cita veida darbi.
 • Bibliotēkā uzkrāti, sistematizēti mācību līdzekļi, audio, video, CD materiāli.
 • Piiedalās lasīšanu veicinošu pasākumu organizēšanā.

LASĪTAVA

Saviem lietotājiem mēs piedāvājam:

 • Periodiskos izdevumus latviešu un krievu valodā
 • Uzziņu literatūru: enciklopēdijas, vārdnīcas, vērtīgāko nozaru literatūru
 • Tematiskās mapes par dažādām aktuālām tēmām
 • Tematiskās mapes ,,Mācību priekšmeti”
 • Skolēnu zinātniski- pētnieciskie darbi
 • Kartotēkas:
 • Populārāko interneta adrešu kartotēku
 • Dzejoļu tematisko kartotēku
 • Rakstu kartotēku
 • Lasītavā notiek :
 • bibliotēkas stunda;
 • klases audzinātāju stundas;
 • mācību stundas;
 • literatūras skates un izstādes

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:

 • lasītājiem 7 datoru izmantošana;
 • interneta izmantošana;
 • datortehnikas izmantošana;
 • printera izmantošana;
 • lasītavas izmantošana mācību stundu un audzināšanas stundu organizēšanai;
 • mācību grāmatu krājumu
 • uzziņu, nozaru un daiļliteratūru latviešu, krievu, angļu, vācu valodās;
 • audiovizuālus dokumentus;
 • elektroniskus dokumentus;
 • dāvinājumu krājumu;
 • mācību līdzekļus;
 • skolēnu zinātniskus darbus;
 • periodiskie izdevumi;
 • grāmatu izstādes, grāmatu apskati;
 • tematiskus pasākumus: lasīšanas semināri, konkursi, priekšā lasīšana, lasītāju konferenču; gadskārtu ierašu pasākumus;
 • izklaides pasākumus: viktorīnas, spēles, filmu demonstrējums;
 • bibliotēkas stundas;
 • projekti;
 • diskusijas.

ELEKTRONISKAIS KATALOGS >>

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums