Skolēnu dome

Izglītojamo pašpārvaldeir Rīgas 33.vidusskolas sabiedriska  un  demokrātiska izglītojamo kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros aktīvi līdzdarbojas izglītības iestādes dzīvesveidošanā,  organizē un vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi Skolā, veicina izglītojamo spēju attīstību.

Izglītojamo pašpārvaldes institūcijas ir izglītojamo kopsapulce, valde  un prezidents. Efektīvākai Izglītojamo pašpārvaldes darbībai, mērķu sasniegšanai dalībnieki apvienojas Izglītības, Kultūras, Sporta un vides, Mēdiju komitejās.