par BIBLIOTĒKu

Dara laiks

Diena   No   līdz  
Pirmdiena  08:30  17:00 
Otrdiena  08:30  17:00 
Trešdiena  08:30  17:00 
Ceturtdiena  08:30  17:00 
Piektdiena  08:30  17:00 

Rīgas 33.vidusskolas bibliotēka piedāvā

 • 8 datori lasītājiem 
 • sabiedriskais internets 
 • printeru skaits – 2 eks. 
 • kseroksa un skenera izmantošana; 
 • bibliotēkas kopējo grāmatu krājums: (mācību grāmatas, daiļliteratūra, nozaru literatūra) 
 • mācību grāmatu krājums 
 • pamatfonda krājums 
 • digitālas  mācību platformas – Soma.lv, Māconis, Uzdevumi.lv, Letonika.lv 
 • audiovizuālie dokumenti 
 • skolēnu zinātniskie darbi  
 • periodiskie izdevumi (13 žurnāli un laikraksti, tajā skaitā – 5 elektroniskā veidā) 
 • mācību līdzekļi 
 • lasītavas izmantošana mācību stundu, klases audzināšanas stundu un bibliotēkas stundu organizēšanai 
 • grāmatu izstādes, grāmatu apskati 
 • tematiskie pasākumi: lasīšanas semināri, konkursi, priekšā lasīšana, gadskārtu ieražu pasākumi 
 • izklaides pasākumi: viktorīnas, spēles, filmu demonstrējumi 
 • projekti, prezentācijas 
 • diskusijas 
 • abonements 
 • lasītava (arī skolas interneta izmantošanai) 
 • mācību grāmatu krātuve 
 • papildtelpa dublētai literatūrai 
 • lasītāju apkalpošana notiek abonementā un lasītavā
 • reģistrē un apkalpo lasītājus 
 • iepazīstina ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem 
 • izsniedz grāmatas uz mājām, pagarina lietošanas termiņus 
 • sniedz konsultācijas par bibliotēkas krājuma izmantošanu 
 • piedāvā iespēju grāmatas saņemt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja grāmata nav pieejama bibliotēkā 
 • veic krājumu komplektēšanu kopīgi ar komplektēšanas speciālistiem (ar mācību pārziņām, priekšmetu MK vadītājiem), kā arī veic krājuma rekomplektēšanu, attīra krājumus no nolietotās, novecojušās literatūras 
 • organizē aktuālas un tematiskās izstādes, aktivitātes bibliotēkas krājuma popularizēšanai 
 • sniedz konsultācijas vecākiem 
 • katra mēneša pēdējā dienā organizē sanitāra dienu, kurā veic krājumu kārtošanu 
 • abonē periodiskos izdevumus latviešu, krievu valodās 
 • veic darbu ar parādniekiem 
 •   izpilda bibliogrāfiskās uzziņas, pieprasījumus 
 • organizē aktuālās „jauno grāmatu dienas” 
 • veic lasītāju interešu izpēti, nodrošina pieprasīto pasūtījumu iegādi 
 • reģistrē un apkalpo lasītājus 
 • komplektē uzziņu literatūru: enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas u.c.  izdevumus, kā arī vairāk pieprasīto nozaru literatūru 
 •  sistematizē un reģistrē skolēnu zinātniski-pētnieciskus darbus 
 • veido tematiskās mapes, tematiskos krājumus par aktuāliem jautājumiem 
 • papildinā ar jauniem materiāliem, dažādo veida  kartotēkas: 
  • Populārāko interneta adrešu kartotēku  
  • Dzejoļu tematisko kartotēku  
  • Rakstu kartotēku (Periodisko izdevumu kartotēka) 
  • Karjeras izglītība 
 • klases audzināšanas stundas 
 • organizē literatūras  apskates un izstādes 
 • organizē filmu demonstrējumus 
 • sniedz interneta pakalpojumus 
 • konsultē un apmāca apmeklētājus darbam internetvidē 
 • konsultē un apmāca apmeklētājus darbam ar datora
 • standartprogrammām 
 • apmāca skolēnus strādāt ar digitālām mācību platformām 
 • skolotāji vada mācību stundas 
 • izsniedz mācību grāmatas klases audzinātājiem (skolēniem) mācību gada sākumā 
 • veic mācību grāmatu pieņemšanu no klases audzinātājiem mācību gada beigās 
 • veic mācību grāmatu glabāšanu 
 • veic mācību grāmatu remontu 
 • noraksta novecojošās mācību grāmatas, noformē aktu par norakstīšanu un nodod makulatūras bāzē