jaunumi

Par grozījumiem 2020./2021.mācību gada eksāmenu norisē

Jaunumi

28. janvārī valdība apstiprināja vairākus grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiku, eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību, kā arī brīvlaikus 2.semestrī 1. un 12.klases skolēniem.

Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3. klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka 3.klases diagnosticējošie darbi notiks martā,

 • mācību valoda:
  • mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam,
  • rakstu daļa – 3. martā;
 • matemātika – 9. martā;
 • latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 11. martā.

 6.klases diagnosticējošo darbu norises laiki netika mainīti.

Šie paši noteikumu grozījumi paredz, ka centralizētie eksāmeni svešvalodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks maijā, kad skolēni, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, būs pilnveidojuši savas valodas prasmes klātienē:

 • angļu valoda:
  • rakstu daļa 11. maijs,
  • mutvārdu – 11.–13. maijs;
 • vācu valoda – 12. maijs;
 • krievu valoda:
  • rakstu daļa 13. maijs,
  • mutvārdu – 13.–14. maijs;
 • franču valoda – 14. maijs.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens.

To paredz grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. mācību gadā iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

 • latviešu valoda,
 • viena svešvaloda,
 • matemātika,
 • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, par mācību gada un brīvdienu laiku paredz, ka 12. klases skolēniem pavasara brīvdienas būs no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam, tāpat kā 1.– 11. klases skolēniem. Tā kā svešvalodu eksāmeni par vispārējo vidējo izglītību notiks maijā, tad nav nepieciešams 12. klases skolēniem noteikt atsevišķas pavasara brīvdienas. Ja visi skolēni vienā laikā dodas brīvlaikā, tad izglītības iestādē ir iespēja brīvi plānot vienā nedēļā nepieciešamos metodiskos pasākumus visiem skolotājiem reizē. Savukārt 1. klases skolēniem, kuriem ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, noteikumi grozījumi neparedz februāri noteikto vienas nedēļas brīvlaiku. Tajā dodas tikai tie skolēni, kuri mācās pamatizglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai speciālās izglītības iestādē.

Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd sagatavotas un publicētas 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumu programmas. Pārbaudes darbu programmas visos mācību priekšmetos PIEEJAMAS ŠEIT un 3. un 6.klases diagnosticējošo darbu norises laiki PIEEJAMAS ŠEIT .

 Šobrīd ikvienam skolēnam un skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem.

Ņemot vērā to, ka visiem skolēniem mācības notiek attālināti, par 9. klašu gala pārbaudījumu norisi valdība lems februāra sākumā. Ja 9. un 12. klases skolēniem būs iespēja atgriezties klātienes mācībās vai apmeklēt individuālās konsultācijas klātienē pēc 7. februāra, tad plānots, ka noslēguma pārbaudījumi, lai iegūtu pamatizglītību, notiks. Bet, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ klātienes mācību vai konsultāciju norise nebūs iespējama, tad 9. klases skolēniem būs iespēja veikt monitoringa darbus pēc Lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību posmā.

Līdzīgi kā 2019./2020. mācību gadā arī šogad skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem.

Ar valdībā apstiprinātajiem MK noteikumu grozījumiem var iepazīties:

https://likumi.lv/ta/id/320619-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-14-janvara-noteikumos-nr-28-noteikumi-par-2020-2021-macibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma

https://likumi.lv/ta/id/320618-grozijums-ministru-kabineta-2019-gada-3-septembra-noteikumos-nr-416-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standart

https://likumi.lv/ta/id/320618-grozijums-ministru-kabineta-2019-gada-3-septembra-noteikumos-nr-416-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standart