Atbalsta personāls

 

Medicīnas māsa kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā; sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim; veic veselīga dzīvesveida ieviešanu; iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē; seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai.