Atbalsta personāls

 

Speciālais pedagogs – izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības, iesaka iespējamos palīdzības veidus, sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām un organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu. Speciālais pedagogs konsultē skolēnu vecākus un skolotājus, ievērojot konfidencialitāti. Speciālā pedagoga palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē vāju lasītprasmi un rakstītprasmi; nevienmērīgas vai vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām. Speciālais pedagogs palīdz apgūt mācību vielu; palīdz rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, un palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.