PUMPURS

Projekta īstenošanas laiks: 03./2017. – 12./2022.

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vai citiem vārdiem – “PuMPuRS”, ir projekts, kurš tika uzsākts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem individuālu un profesionālu atbalstu.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. 2017. gada oktobra beigās Rīgas 33.vidusskola saņēma apstiprinājumu dalībai šajā projektā, kura sākumposmā individuālās konsultācijas saņēma 22 mūsu skolas audzēkņi. Mācību gada beigās projektā bija iesaistīti 43 skolēni.

 2018./2019.mācību gadā, nemot vērā skolēnu un skolotāju pozitīvo pieredzi, tiek plānots iesaistīt projektā vēl vairāk skolēnu un skolotāju. Projektā skolēni visa mācību gada garumā regulāri saņem pedagogu individuālās konsultācijas – lēnām un pakāpeniski uzlabojas viņu mācību sasniegumi. Šajā mācību gadā projektā tiek iesaistīti vēl trīs pedagogu palīgi, kuri varēs sniegt atbalstu skolēniem uz vietas klasēs – mācību procesa laikā.

Skolas vīzija

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

Jaunumi

Uzraksti mums