PUMPURS

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vai citiem vārdiem – “PuMPuRS”, ir projekts, kurš tika uzsākts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem individuālu un profesionālu atbalstu.

Skolēni šajā Projektā visa mācību gada garumā regulāri saņem pedagogu individuālās konsultācijas – pakāpeniski uzlabojas mācību sasniegumi tad, ja ir notikusi veiksmīga vecāku, skolēnu un skolotāju savstarpējā sadarbība, ja skolēni ir motivēti mācību sasniegumiem.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. 

2017.gada oktobra beigās Rīgas 33.vidusskola saņēma apstiprinājumu dalībai šajā projektā, un tā sākumposmā individuālās konsultācijas saņēma 22 mūsu skolas audzēkņi. Mācību gada beigās projektā bija iesaistīti 43 skolēni.

2018./2019.mācību gada 1.semestrī projektā bija iesaistīti 53 skolēni, kuriem kopumā tika sniegtas vairāk nekā 953 konsultācijas – tātad viens skolēns vidēji 1.semestrī saņēma vairāk nekā 17 konsultācijas.

2018./2019.mācību gada 2.semestrī projektā piedalās jau 72 skolēni un 31 pedagogs. Kopumā vidēji vienā mēnesī katrs pedagogs novada 14 konsultācijas, bet katrs skolēns saņem vidēji 4-5 konsultācijas

2019./2020.mācību gada 1.semestrī projektā bija iesaistīti 72 skolēni, kuriem kopumā tika sniegtas vairāk nekā 1748 konsultācijas – tātad viens skolēns vidēji 1.semestrī saņēma vairāk nekā 24 konsultācijas, katrs skolotājs sniedza vidēji 56 konsultācijas.

2019./2020.mācību gada 2.semestrī projektā piedalījās jau 91 skolēns, kuriem 33 pedagogi  novadīja 1624 konsultācijas. Kopumā vidēji vienā mēnesī katrs pedagogs novadīja 18 konsultācijas, bet katrs skolēns saņēma vidēji 4-5 konsultācijas.

Šajā mācību gadā skolēni arī Projektā varēja saņemt attālinātās individuālās konsultācijas.

2020./2021. mācību gada 1.semestrī projektā bija iesaistīti 66 skolēni, kuriem kopumā tika sniegtas vairāk nekā 1343 konsultācijas, bet 2020./2021.mācību gada 2.semestrī projektā piedalījās 72 skolēni, kuriem 28 pedagogi  novadīja 2584 konsultācijas.

Individuālā atbalsta plānus projektā iesaistītajiem skolēniem raksta un tos pārrauga vidēji 13 -15 pedagogi.

2021.gada aprīlī Projekta dokumentāciju pārbaudīja IKVD Projekta reģionālā koordinatore Zane Kužuma, kura pēc pārbaudes rakstīja: „Bija prieks redzēt, ka arī tad, ja skolai ir daudz plānu, dokumenti var būt kārtībā. Paldies visiem par darbu!”

2021./2022.mācību gada 1.semestrī Projektā bija iesaistīti 63 skolēni, kuriem 22 pedagogi sniedza 480 konsultācijas. Šajā mācību gadā Projektā var piedalīties skolēni no 1. – 12.klasei, līdz ar to ir samazinājies Projekta dalībnieku vecums – no 2021.gada 1.oktobra Projektā piedalās 18 jaunāko – 1.-4.klašu skolēni, un, ņemot vērā sākumskolas vecuma bērnu un vecāku interesi, 2.semestrī sagaidāma vēl lielāka tieši šī vecuma skolēnu iesaiste Projektā. Šā mācību gada 1.semestrī pedagogiem bija iespēja sniegt arī konsultācijas no papildus budžeta līdzekļiem, kā ietvaros pedagogi sniedza vēl papildus vairāk nekā 700 konsultācijas gan Projektā iesaistītajiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem bija kādas mācību grūtības vai psihosociālās adaptācijas grūtības, kas saistītās ar attālināto mācību procesu.