Skola

 

      

 

Rīgas 33.vidusskola ir vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā.

Skola tika dibināta 1953. gadā.

2007. gadā tika veikti renovācijas darbi.

Šodien skola ir ļoti mūsdienīga un skaista.

 

Skolā darbojas informatīvi-izglītojošais centrs (IIC), kas ietver skolas metodisko kabinetu, bibliotēku, lasītavu un skolas vēstures muzeju. IIC galvenā funkcija ir atbalsts skolas pedagoģiskiem darbiniekiem un izglītojamajiem mācību, metodiskās, pētnieciskās un pašizglītības darbības vadībā.

ITC atbalsts pedagogiem:

„Atvērtā skola pedagogu pašattīstībai”.

„Pedagogu meistarības skola”.

ITC atbalsts skolēniem:

bibliotēkas un skolas muzeja resursu izmantošana.

Skolas nākotnes vīzija:

”Mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību, balstoties uz humānisma, demokrātiskuma un zinātniskuma principiem”.

 

Skolas prioritātes:

• Skolotāju sadarbība;

• Skolas un ģimenes sadarbība;

• Pedagogu tālākizglītība;

• Valodu apguve;

• Skolas kultūra;

• Skolēnu drošība;

• Radošā darbība.

 

Skolā tiek piedāvātas sekojošas izglītības programmas :

1. Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (Programmas kods 21012121.)

2. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (Programmas kods 21011121.)

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (valodas). (Programmas kods 31011021.)

 

 

Skolēni katru gadu izstrādā un aizstāv zinātniski-pētnieciskus darbus, piedalās un gūst panākumus Latvijas skolēnu zinātniskajās konferencēs. Padziļinātas dzimtās (krievu) valodas un kultūras apguvei ir novirzīts daudzpusīgs ārpusklases darbs: konkursi, viktorīnas, teātra pulciņa izrādes, diskusijas, literāri uzvedumi, nodarbības bibliotēkā, Krievu Drāmas teātra apmeklējumi u.c.