Jaunumi

07.04.2020.

Informācija par TV kanālu "Tava klase"

Lai sniegtu lielāku atbalstu attālināto mācību pieejamībā, kvalitatīva satura apgūšanā un vecāku atbalstīšanā īpaši sākumskolas posmā, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas izveidots jauns izglītojošs TV kanāls ‘’Tava klase’’. No 6.aprīļa divos virszemes TV kanālos – “ReTV’’ un ‘’Sportacentrs.com TV’’- tiks pārraidītas mācību stundas 1.-6.klašu skolēniem, bet no 14.aprīļa – arī 9.un 12.klašu skolēniem.

 

No piektdienas, 3.aprīļa, vietnē www.tavaklase.lv būs pieejams stundu saraksts, bet no 6.aprīļa – arī stundu ieraksti.

 

Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, akcentējam, ka attālinātais mācību process bez tiešsaistes nodarbībām, vēl precīzāk – bez klātbūtnes efekta, ir apgrūtinošs tieši jaunākā vecumposma skolēniem, tāpēc vēršam uzmanību, ka, sākot ar 9.aprīli,  vietnē www.tavaklase.lv būs pieejama ne tikai programma (mācību priekšmetu saraksts), bet arī sasniedzamais rezultāts un ieteicamā atgriezeniskā saite. Aicinām skolotājus izmantot šo materiālu, plānojot mācību darbu, tādā veidā mērķtiecīgi ar projekta ‘’Tava klase’’ skolotāju palīdzību virzot skolēnus uz apgūstamā satura izpratni. Tādā veidā skolotāji iegūs laiku atgriezeniskās saites nodrošināšanai un individuālām konsultācijām.

 

Mācību programmas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu.

 

Lai uzzinātu vairāk par jauno TV kanālu ‘’Tava klase’’, skatieties 2.aprīļa preses brīfinga ierakstu šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=GrvHwkjGQCY

 

Plašāka informācija par projektu šeit:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4006-izm-izveido-izglitojosu-tv-kanalu-tava-klase

 

Cieņā

Ilga Šuplinska,

izglītības un zinātnes ministre

 


 

06.04.2020.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

- naudas soda palielināšanu par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu (LAPK 42.pants) fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro.

- par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam dīkstāves pabalsta saņemšanai - uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz tūkstoš piecsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā (LAPK) 159.11 pants.

- naudas soda palielināšanu par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro (LAPK 176.2 pants);

- likuma papildināšanu ar jaunu pantu ar 176.3 pantu, kas paredz atbildību par informācijas nesniegšana ārkārtējās situācijas laikā: par informācijas nesniegšanu saistībā ar infekcijas slimības izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā par to, ka persona ir inficējusies ar attiecīgo infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī, ja no personas šāda informācija tiek pieprasīta, - uzliek naudas sodu no desmit līdz divtūkstoš euro;

- kā arī likumā tiek unificēti maksimālie un minimālie sodi par pārkāpumiem (ar dažiem izņēmumiem). Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem uzliek fiziskajām personām, ir septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - četrpadsmit tūkstoši euro. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir divi euro.

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (PDF)

 

 


 

20.03.2020.

 

Cienījamie vecāki!

 

   Kā jau esat informēti,  no 23.03.2020. mācību process tiks organizēts attālināti.

      Aicinām ar izpratni izturēties pret izveidojušos situāciju, regulāri sekot informācijai e-klasē īpaši sadaļā  SKOLAS  JAUNUMI un masu informācijas līdzekļos, jo šobrīd prasme un spēja sadarboties  ir nopietns izaicinājums mums visiem.

    Īpaši vēršamies pie jaunāko klašu izglītojamo vecākiem! Ļoti labi saprotam, ka šis nebūs viegls periods tieši  Jums, jo zināmā mērā Jums nāksies uzņemties palīga lomu, atbalstot savus bērnus mācībās. Aicinām Jūs kopā ar bērniem saplānot katru nedēļas dienu tā, lai nerastos izmisuma sajūta, ka nevar ar visiem uzdevumiem tikt galā.

     Neskaidrību gadījumā lūgums elektroniski /e-klasē/ sazināties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu darba dienās no 9.00-16.00.

    Ļoti ceram uz Jūsu sapratni un atbalstu! 

Skolas administrācija

 

NORĀDĪJUMI PAR MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJU IZGLĪTOJAMAJIEM UN VECĀKIEM (pdf)

ИНСТРУКЦИЯ   ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (pdf)

 

COVID-19 infekcijas uzliesmojums

 

 


No 13.03.2020 līdz 14.04.2020

skolā pārtraukts mācību process

https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

https://arkartassituacija.gov.lv/

 

 

12.03.2020  Ministru prezidents

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu; 

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi; 

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;

4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam", kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. pantatrešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

 

Ministru prezidents                                            A. K. Kariņš

Veselības ministre                                              I. Viņķele