Atbalsta personāls

 

Sociālais pedagogs – sniedz atbalstu ģimenei un bērnam, palīdzot iekļauties klases kolektīvā, skolas dzīvē. Sadarbībā ar skolotājiem veic izpēti, izvērtē sociālās problēmas bērna dzīvē un palīdz tās risināt, veido pozitīvu sadarbības vidi, ievērojot bērna vajadzības un pieredzi. Sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā, sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas,  koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem. Ja nepieciešams, sociālais pedagogs apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus. Sociālais pedagogs izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā.  Savā darbā ievēro konfidencialitāti.