Jaunumi

20.03.2020.

 

Cienījamie vecāki!

 

   Kā jau esat informēti,  no 23.03.2020. mācību process tiks organizēts attālināti.

      Aicinām ar izpratni izturēties pret izveidojušos situāciju, regulāri sekot informācijai e-klasē īpaši sadaļā  SKOLAS  JAUNUMI un masu informācijas līdzekļos, jo šobrīd prasme un spēja sadarboties  ir nopietns izaicinājums mums visiem.

    Īpaši vēršamies pie jaunāko klašu izglītojamo vecākiem! Ļoti labi saprotam, ka šis nebūs viegls periods tieši  Jums, jo zināmā mērā Jums nāksies uzņemties palīga lomu, atbalstot savus bērnus mācībās. Aicinām Jūs kopā ar bērniem saplānot katru nedēļas dienu tā, lai nerastos izmisuma sajūta, ka nevar ar visiem uzdevumiem tikt galā.

     Neskaidrību gadījumā lūgums elektroniski /e-klasē/ sazināties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu darba dienās no 9.00-16.00.

    Ļoti ceram uz Jūsu sapratni un atbalstu! 

Skolas administrācija

 

NORĀDĪJUMI PAR MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJU IZGLĪTOJAMAJIEM UN VECĀKIEM (pdf)

ИНСТРУКЦИЯ   ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (pdf)

 

COVID-19 infekcijas uzliesmojums

 

 


No 13.03.2020 līdz 14.04.2020

skolā pārtraukts mācību process

https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

https://arkartassituacija.gov.lv/

 

 

12.03.2020  Ministru prezidents

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu; 

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi; 

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;

4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam", kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. pantatrešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

 

Ministru prezidents                                            A. K. Kariņš

Veselības ministre                                              I. Viņķele


 

07.10.2019.

 

Konkursa “Es, vide, klimats mēmēs”

NOLIKUMS

Rīgas 33.vidusskola sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu “Atbildīgi par rītdienu”. Projekta ietvaros rīko radošo konkursu par tēmu “Es, vide, klimats mēmēs”.

1. Norises laiks: no 2019 .gada 9. septembra līdz 2019.gada 14. decembrim.

2. Mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vides un dabas resursu izmantošanas iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi, veidojot mēmes no paša uzņemtiem foto attēliem vai video.

3. Darba uzdevumi:   

 1. Iepazīstināt konkursa dalībniekus ar to, kas ir mēmes, ar mēmju tematiku.
 2. Organizēt konkursa dalībniekiem aktivitāšu veicināšanas pasākumus - tematiskas nodarbības un darbnīcas: ,,Mūsu iespējas un atbildība vides un  dabas resursu izmantošanā”, “Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?” par vides un dabas resursu izmantošanu iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi.
 3. Dalībniekiem izveidot mēmes ar paša uzņemtu attēlu un latviešu tautasdziesmu.

4. Konkursa norise:

 • Konkurss notiks tiešsaistē.
 • Konkursa dalībnieki radītās mēmes tiks publicētas interneta vidē- skolas mājas lapā, sociālo tīklu kontos.
 • Tiešsaistē notiks izveidoto mēmju vērtēšana, dalībnieki un interesenti piedalīsies virtuālajā balsošanā.
 • Konkursa rezultātā 20 labāko autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālajā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.
 • Konkursa beigu posmā kopīgā (3 pedagogi un 2 jaunieši) skolas žūrijas komisija  izvērtēs saņemtās mēmes, apkopos virtuālos balsojumus sociālajos tīklos un izvirzīs līdz 20 labākos darbus, kuru autori tiks atzīmēti konkursa noslēguma pasākumā.
 • Konkursa noslēguma pasākums  notiks skolā, kur paši konkursa dalībnieki prezentēs izzināto, apgūto, savus atzinumus un ieteikumus vienaudžiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

 5. Apbalvošana:

Interesantāko konkursu dalībnieku darbi tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām.

6. Radošā konkursa darbus izvērtēs žūrijas komisija:

 • Natālija Kravčenko - koordinatore, darbnīcas  ,,Mēmes. Kas tas ir? Kā tās veidot?” vadītāja.
 • Liudmila Dovbenko -  darbnīcas  ,,Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā” vadītāja.
 • Nadežda Jērāne –Pisareva - darbnīcas  ,,Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā” vadītāja.
 • Nikita Kļevanovs – 12.kl. skolēns.
 • Zlata Jolkina - 11.kl. skolniece.

 


 

Reģ.Nr.40008225964

Loka maģistrāle 7-6, Jelgava, LV-3004, kontakttālrunis 29822258,

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

_____________________________________________________________________

 

Informācija medijiem
29.09.2019.

 

Aicina skolēnus piedalīties konkursā “Es, vide, klimats mēmēs”

Līdz šā gada 14. decembrim Rīgas 33. vidusskolas skolēnus un Bolderājas jauniešus aicina iesaistīties radošajā konkursā “Es, vide, klimats mēmēs”. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešos zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un “zaļo domāšanu”, līdzatbildību par klimata pārmaiņām, pašu iespējām dabas un vides resursu un daudzveidības saglabāšanā, kā arī popularizēt šīs vērtības skolu jauniešu vidū. 

Konkursa ietvaros jauniešiem jāizveido “mēme” ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu. Izvērtēšanai tiek pieņemtas mēmes, kas veidotas brīvi izvēlētā tehnikā - fotogrāfija, zīmējums, datorgrafika vai video. Savukārt tēmas, kuras jāatspoguļo mēmēs: vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.

Lai veicinātu jauniešos interesi par konkursu un izpratni par mēmju veidošanu, tiks organizētas tematiskas nodarbības un darbnīcas “Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu izmantošanā”, “Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?”.

Konkurss notiks interneta vietnē www.facebook.com . Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā labākie autoru darbi tiks izvietoti memju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2019. gada 19. decembrī NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā. 

Konkursa nolikums pieejams tiešsaistē   http://www.r33vsk.lv/r33lv/

Konkursu projekta “Atbildīgi par rītdienu” ietvaros organizē biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar Rīgas 33. vidusskolu.

Lauma Celma, T. 29822258

E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/

https://twitter.com/sadarbibasplatf

Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

 

 

 

 


 

26.09.2019.

 

 

Reģ.Nr.40008225964

Loka maģistrāle 7-6, Jelgava, LV-3004, kontakttālrunis 29822258,

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________________________

 

Projektā “Atbildīgi par rītdienu” 5 Latvijas skolu jaunieši izzinās vides vērtības

Lai sniegtu jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un veicinātu “zaļo domāšanu”, no 2019. gada septembra līdz decembra beigām biedrība “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu “Atbildīgi par rītdienu”. 

Projektā iesaistīsies jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

Projekta veidotāji ar daudzveidīgu pasākumu palīdzību vēlas jauniešus rosināt dabas resursu atbildīgai izmantošanai, veidot izpratni par videi draudzīgu rīcību un skaidrot, kāda ir katra iedzīvotāja atbildība par vides un dabas resursu saglabāšanu. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī praktisko iemaņu izkopšanai, ikdienā saudzējot un saglabājot Latvijas dabas un vides vērtības.

Pasākumi “Vide, daba un es”

Projektu uzsākot, ieskaņā Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē un Rīgā norisināsies atklāšanas pasākumi “Vide, daba un es”, kuros jaunieši varēs iepazīt dabas un vides aktīvistu darbu un tā nozīmi, notiks arī viktorīna par dabu un mazāk zināmiem vides faktiem. Pasākumos tiks izsludināts konkurss “Es, vide, klimats memēs”.

Konkurss “Es, vide, klimats memēs”

Konkurss notiks tiešsaistē un tā ietvaros jaunieši tiks aicināti izveidot “memi” ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu, kuras varēs atspoguļot memēs - vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība. Notiks arī radošās darbnīcas un nodarbības, lai palīdzētu dalībniekiem izveidot memes. Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā 20 labākie autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Iepazīstot vides un dabas resursu izmantošanas iespējas, plenērs “Kokam otro mūžu” un ekskursijas

Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvjiem oktobra beigās Ezerē notiks plenērs “Kokam otro mūžu”. Tā laikā dalībnieki iepazīs parka augu un koku daudzveidību, izzinās skulptūru, tēlu, mazo arhitektūras formu veidošanas iespējas no kritušiem vai bojātiem kokiem, kā arī gūs idejas esošās vides saglabāšanai. Plenerā radušās ieceres īstenos visas iesaistītās skolas, veidojot no pieejamajiem resursiem dažādus objektus skolu teritorijās. Projekta dalībnieki dosies arī izzinošās ekskursijās.  Saldus un Ezeres  jaunieši iepazīs “Metāllūžņu dizaina darbnīcu” Skrundā, Mazsalacas  jaunieši - Dabas liegumu “Ziemeļu purvi” un kaņepju pārstrādes uzņēmumu “Ļojas”, Rēzeknes jaunieši apmeklēs SIA „ALAAS” un redzēs atkritumu šķirošanas darbu, kā arī dosies pilsētas ekspedīcijā.  Savukārt Bolderājas skolēni Energoefektvitātes centrā Jūrmalā apgūs resursu taupīšanas prasmes.  

Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju

Ar aicinājumu “Pārskati savu grāmatu plauktu, mantu kastes un skapi! Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet lieti noderētu citiem!” skolās notiks akcija, aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, taču lietojamas mantas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai. Vienīgais nosacījums - mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

Radoši izmantojam esošos resursus

Vēl visās skolās notiks lekcijas un radošās darbnīcas, kurās no atkritumiem gatavos jaunas mantas, cenšoties arī no jauna tapušās lietas veidot ilgstošai izmantošanai. Darbnīcās taps dāvanu, produktu uzglabāšanas vai iepirkumu maisiņi, dekori no koka ripiņām, karstumizturīgie cimdi un paliktnīši, Ziemassvētku dekori un vēl daudz kas cits.

 

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/

https://twitter.com/sadarbibasplatf 

 

 

   Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.


 

 

Cien. skolotāji, skolēni un vecāki!

Lai sniegtu jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un veicinātu “zaļo domāšanu”, no 2019. gada septembra līdz decembra beigām biedrība “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno Vides projektu “Atbildīgi par rītdienu”.

Projektā iesaistīsies jaunieši no 5 Latvijas skolām - Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

 Skolas bibliotēka ir projekta koordinācijas centrs.  Proekta ietvaros mēs organizējam akciju:

,,Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju"

Ar aicinājumu “Pārskati savu grāmatu plauktu, mantu kastes un skapi! Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet lieti noderētu citiem!” skolās notiks akcija, aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, taču lietojamas mantas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai. Vienīgais nosacījums - mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

Punkts atrodas skolas bibliotēkas telpā.